แบบฟอร์มสมัคร Online

แบบฟอร์ม SME Support & Rescue Center
หน่วยงานที่รับสมัคร: ONLINE
วันที่
v
พ.ศ.
1.ข้อมูลพื้นฐาน
คำนำหน้า
v
ชื่อ
นามสกุล
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่
v
 


ที่อยู่ของสถานประกอบการ :  
บ้านเลขที่:
หมู่ที่ :
ซอย :
ถนน :
จังหวัด :
v
อำเภอ/เขต :
v
 ตำบล/แขวง :
v
รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
website :
   
ชื่อผู้ประสานงาน คำนำหน้า
v
ชื่อ
นามสกุล
เลขบัตรประชาชนผู้ประสานงาน
ตำแหน่งผู้ประสานงานในหน่วยงาน
เบอร์มือถือ
email
ลักษณะธุรกิจ
กิจการที่ทำ คือ
ชื่อร้าน/กิจการ/ยี่ห้อ
ปีที่ก่อตั้งกิจการ พ.ศ.
ทุนจดทะเบียน
บาท
ยอดขายต่อปีเฉลี่ย
บาท มีการจ้างงาน
คน
สถานประกอบการเป็นลักษณะ
ระบุ
สถานภาพการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน
สถานภาพทางการเงินปัจจุบัน
อยู่ในขั้นตอน
กรุณาระบุเฉพาะสินเชื่อที่มีปัญหา
# 
# 
ชื่อธนาคาร 
หน่วยงานอื่น (กรณีไม่ได้กู้ธนาคาร) 
สถานะการกู้ 
จำนวนเงินกู้(บาท) 
เพิ่มข้อมูลสินเชื่อ
No data to display
     Sum=
 
2.ปัญหาที่เกิดขึ้น (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อและกรุณาระบุลำดับความสำคัญ)
สำคัญอันดับที่
3.การแก้ไขปัญหา (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)
วันที่ติดต่อ
v
พ.ศ.
ผลการติดต่อ
4.ประเด็นเรื่องขอความช่วยเหลือ (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ) ....
 
 

กรุะบุรยลียามช่วลือที่้องก

กรุณาระบุรายละเอียดความช่วยเหลือที่ต้องการ (โดยเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อและกรุณาระบุลำดับความสำคัญ)
รายละเอียด/วัตถุประสงค์การกู้เงิน
ประสงค์สมัคร
จำนวนเงินที่ประสงค์จะขอรับการอุดหนุน
บาท
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
ข้อมูล (เพิ่มเติม)
ผู้ยื่นคำขอ
บันทึก
ยกเลิก